آدرس

دبیرخانه کنگره : شیراز، ابتدای بلوار زرگری، ساختمان رز، طبقه 4

کد پستی : 7183994594

 

فرم تماس