دکتر ابراهیم رزمپاایران

دکتر ابراهیم رزمپاایران

 

 

عضو هيئت مديره انجمن گوش و حلق و بيني ايران ، عضو هيئت مديره انجمن راينولوژي ايران ، عضو هيئت مديره جامعه هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران (جهد) ، رئيس دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران در مجتمع بيمارستاني امام خميني .
استاد گروه گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران
نائب رئيس انجمن راينولوژي ايران