• بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
  • فلوشیپ راینولوژی
  • دوره تکمیلی جراحی پلاستیک صورت
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • عضو هیات مدیره انجمن گوش، حلق و بینیو جراحی سر و گردن
  • عضو هیات مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران
  • عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران